Laenu kasutamise sihtotstarve

andmed tekivad teenuse kasutamisel. Kliendil on õigus esitada vastuväide konkreetsest olukorrast lähtudes teda puudutavate isikuandmete töötlemisel automatiseeritud töötlusel põhineva automaatse üksikotsuse kohta, samuti kui isikuandmete kasutamine põhineb õigustatud huvil. Pangale kehtiva kindlustuspoliisi esitamata jätmist peab pank oluliseks rikkumiseks ning esitab seetõttu leppetrahvinõude. Eelnevas punktis on nimetatud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Üldjuhul ei sisalda leping tingimusi, mis annaks pangale õiguse lepingutingimusi ühepoolselt muuta. Info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluse kohta on ka elektrooniliselt edastatud pakkumise või reklaami juures. Placet Group OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected] Omafinantseering peab üldjuhul olema teostatud või selleks vajalike vahendite olemasolu tõestatud enne laenu väljamaksmist. Kui kokkulepitud väljamaksmise tähtaeg on möödas või väljamakse lisatingimused täitmata, puudub pangal kohustus laenu väljamaksmiseks. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodi lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelistel finantsturgudel euro-laenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Laenugraafik Laenuvõtja saab laenulepingu sõlmimise hetkel küsida pangatöötajalt näitliku tagasimaksegraafiku. Placet Group OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Klient võib nõuda Placet Group OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks. Kui laenu kasutamise sihtotstarvet on rikutud, on pangal õigus nõuda leppetrahvi või leping ennetähtaegselt lõpetada ja nõuda kogu laenu kohest tagastamist. Krediidi kulukuse määra kalkulaator. läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile kõiki kontserni osutatavaid teenuseid. Pank annab laenu konkreetse sihtotstarbega. Kliendi poolt vastuväite esitamisel ja automatiseeritud otsusega mittenõustumise korral, Placet Group OÜ kliendiga otsuse aluseks olevat laenulepingut ei sõlmi. Tagatiseks antud kinnistul asuvad hooned või tagatiseks antud korteriomand peavad olema kindlustatud. Seetõttu on iga kuu pangale makstav summa erinev. Placet Group OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse, rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Placet Group OÜ töötajad töötlevad kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks. Lepinguga võtab laenusaaja kohustuse tagada oma sissetulekute laekumise eelnimetatud kontole. kaitsta enda õigusi, sh edastada andmeid õigusnõustajale ja vaidlusi lahendavale asutusele. Seetõttu ei maksa pank laenusummat välja enne, kui laenulepingust taganemise tähtaeg on möödunud ja taganemist ei ole toimunud. Sellise töötlemise tarbeks ei kogu Placet Group OÜ eraldi kliendi kohta andmeid juurde ning kasutab andmeid, mis on kliendi kohta olemas või milliseid andmeid peab Placet Group OÜ kliendi kohta koguma tulenevalt õigusaktides sätestatud nõuetest. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingutasu. Võlgnevuse tekkimisel edastab pank laenutaotlejale võlanõudekirju, mis panga hinnakirja kohaselt on tasulised. Leppetasu suurus sõltub sellest, kas tagastamise hetkel kehtib fikseeritud või fikseerimata intress. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Placet Group OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõttete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele. Kliendil ei ole õigust keelata ning nõusoleku tagasivõtmine ei välista kliendiandmete edasist töötlemist Placet Group OÜ poolt õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või Placet Group OÜ muu õigustatud huvi korral. Pank lähtub laenu valuuta määramisel laenusaaja alalisest elukohast. Hüpoteegiga tagatud laenu tagastamisel fikseerimata intressimäära kehtivusperioodil on leppetasu maksimaalne suurus võrdne tagastatavalt laenu osalt tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvestatud kolme kuu intressiga. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Placet Group OÜ vastamise tähtaega pikendada. Lisaküsimuste korral on pangatöötajad valmis andma selgitusi ja täiendavat teavet, võtke kindlasti ühendust oma erakliendihalduriga. Kui vastavad tingimused on kokku lepitud, sisalduvad need eritingimuste peatükis. Kui muutub intressimäär, muutub ka tagasimakse suurus, mis võib tähendada suuremat kulu laenu tagasimaksmisel. Kui intressimäär sõltub fikseeritud baasintressimäärast, siis arvutame leppetasu asemel fikseeritud baasintressimäära ja turuintressimäära erinevuse alusel intressivahetasu, kui tagastamise päeval kehtib fikseeritud baasintressimäärast madalam turuintressimäär. et pakkuda ja reklaamida muu lepingupartneri tooteid või teenuseid. Pank väljastab laene eurodes. Müügist saadud raha arvel rahuldatakse panga nõuded, samuti pandieseme müügiga seotud kulutused, sh võimalikud kohtu- ja täiturikulud. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid. Laenuvõtmise otsustab laenutaotleja, kes hindab esitatud teabe põhjal laenutoote ja -tingimuste sobivust oma laenuhuvi ja finantsolukorraga ning vastutab laenulepingu sõlmimisega kaasnevate tagajärgede eest. Lisatagatise mitteandmise korral on pangal õigus nõuda laenu ennetähtaegset tagastamist. Intressivahetasu kompensatsiooni on pangal õigus küsida kui turuintressimäär madalam kokkulepitud fikseeritud baasintressimäärast.

Soovitame laenutaotlejal kindlasti sõlmitava laenulepingu tingimuste, laenuvõtmise võimalike tagajärgede ja lisatud infoga põhjalikult eelnevalt tutvuda. Laenulepinguga võetud kohustuste täitmise tähtaeg. Annuiteetmakse koosneb laenu tagasimaksest ja intressist. Kui kõik nõuded on rahuldatud ja kulutused seoses pandieseme müügiga on kaetud, kantakse ülejäänud raha pantijale. Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatud isikuomaduste hindamiseks. Selleks päevaks peab olema kogu laen tagasi makstud. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Laenu tagasimaksmise tingimused, sealhulgas osamaksete tähtaeg ja sagedus, intressi- ja laenu põhiosamakse suuruse kujunemine. Placet Group OÜ kogub ning töötleb kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Kui lepinguga on nähtud ette tagasimaksmise graafik, toimuvad maksed maksegraafiku alusel. krediidiandjatele, inkassoteenuse pakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele, kellega Placet Group OÜ peab läbirääkimisi lepingu üleandmiseks, lepingust tulenevate nõuete loovutamiseks või pantimiseks. Lepingu muutmise tasu vastavas kokkuleppes või panga hinnakirjas toodud suuruses. nimetatud nõusolek tagasi võtta, samuti keelduda reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Placet Group OÜ-d. Kiirlaen ilma tuvastamiseta eraisikult. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus Laenulepingu sõlmimise ajaks peab laenusaajal olema avatud SEB Pangas konto, kuhu kantakse väljastatav laen ja millelt pank arvestab maha laenulepingust tulenevad maksed. Laenulepingu sõlmimisel laenusaajale kaasaantav graafik on näitlik. Volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid üksnes Placet Group OÜ juhiste kohaselt. Placet Group OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt. hallata ja täita sõlmitud lepingut. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi alguses laenumakse väiksem ja intressimakse suurem, laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Tagatised Laenu väljamaksmise eeltingimuseks on tagatiste seadmine. Laenulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed laenuvõtjale, sellega seotud kulutused. Vähemalt kolmekuulise etteteatamise korral leppetasu ei ole. Laenusaaja maksekohustuse rikkumise korral on pangal võimalus nõuda viivist või muu rikkumise korral leppetrahvi. Kui on valitud fikseeritud baasintressimäärast koosnev intressimäär, siis sisaldab leping eritingimuste peatükis tingimust intressivahetasu kohta. Placet Group OÜ-l on õigus muuta käesolevaid kliendiandmete töötlemise „Põhimõtteid“ ühepoolselt. Kui lepingu täitmine on tagatud pandiga, on pangal õigus nõuda panditud asja müümist pooltevahelise kokkuleppega või sundtäitmise teel avalikul enampakkumisel. Laenusaaja alaline elukoht peab olema lepingu jõustumisel Euroopa Liidu liikmesriigis, kus on käibel euro. Klient võib Placet Group OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Klient võib nõuda teda puudutavate isikuandmete, mida ta on Placet Group OÜ-le ise andnud, ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, kui need andmed on antud elektroonilisel kujul. Teave intressimäära, sealhulgas selle muutmise tingimuste ja intressi arvutamise aluste kohta. Laenu kasutamise sihtotstarve. Pärast lepingu lõppemist jätkab Placet Group OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. Kui klient leiab, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Placet Group OÜ või kliendiandmete volitatud töötleja poole, samuti Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Laenulepingu tingimuste muutmise sätted ja võimalikud kaasnevad tasud. Kui laenusaaja laenu ei tagasta, on pangal õigus nõuda laenu tagastamist ja muude rahaliste kohustuste täitmist lepingu täitmist tagavalt isikult

Märkused